• e工具

中國工商銀行(亞洲) | 貨幣兌換及找換

貨幣兌換及找換

貨幣兌換及找換

人民幣兌換服務

本行全線分行均設有人民幣兌換服務。外幣兌換服務

本行提供多種主要外幣兌換服務。硬幣找換服務

為方便個人及零售商戶的客戶日常需要,本行備有各種香港硬幣找換服務。

保安資訊