• e工具

禮券 - 中國工商銀行(亞洲)

禮券

禮券

本行禮券印刷精美,適合各種節日、各類喜慶宴會及饋贈親友。本行備有高達港幣10,000元面額的禮券以供客戶選購致賀之用。閣下可親臨本行各分行購買。

常用禮券賀詞摘錄(僅供參考)

類別 用途 禮券賀詞
結婚 賀男方 新婚之喜/燕爾之喜/好述之喜
賀女方 于歸之喜/出閣之喜/添妝之喜
賀男女方 新婚之喜/于飛之喜
婚後請酒 蜜月愉快/賀敬
續娶 好述之喜/續弦之喜
主婚 父主婚 新翁之喜/作翁之喜
疊翁之喜 (非初次主婚)
母主婚 新姑之喜
兄主婚 新伯之喜/冠弟之喜
伯父主婚 新伯翁之喜
叔父主婚 新叔翁之喜
祖父主婚 新太翁之喜
結婚紀念 廿五年 銀婚之喜
五十年 金婚之喜
六十年 花燭重逢之喜
添丁 生男 弄璋之喜/彌敬/令郎彌月之喜
生女 玉勝之喜/彌敬/令媛彌月之喜
孖子 雙璋之喜
孖女 雙珠之喜
孖胎 (一男一女) 育麟 育珠 雙喜
男女孫通用 添孫之喜/含飴之喜
拜大壽 六十大壽 (如此類推) 六秩榮壽大慶
六十一大壽 (如此類推) 七秩開一榮壽大慶
夫婦六十一雙壽 (如此類推) 七秩開一雙壽大慶
一般生日 六十以上 壽慶
賀男用 懸弧之慶/初度之慶
賀女用 設悅之慶
賀男/女用 華誕之慶/生日快樂
上契或結拜 結誼之喜
升級 榮陞之喜
上任 榮任之喜/履新之喜
退休 榮休之喜
留學 深造之喜/鵬程萬里
移民 榮行之喜/錦繡前程
新居入伙 新居入伙誌慶/輪奐之慶
遷居 喬遷之慶
新店開張 新張之喜/鴻發之喜
開學 進學大吉
畢業 穎脫之喜/達材之喜

註:

凡賀詞配有「(之)喜」及「(之)慶」等用字者,則前置的恭敬語用「奉賀」,如:「奉賀 于飛之喜」、「奉賀 喬遷誌慶」。若賀詞配有「(之)敬」等用字者,則前置的恭敬語用「奉申」,如:「奉申 賀敬」。

保安資訊